HDPE Pipe Testing MethodsHDPE Boru Test MethodlarıPEAD Tubería Métodos de Prueba

[su_column size=”2/3″]

HDPE PIPE TESTING

TESTING OF POLYETHYLENE PIPE ( High Density Polyethylene Pipe )

1-IMPERMEABILITY / LEAK TESTING OF POLYETHYLENE PIPES

Purpose of leak testing is to know unacceptable problems in a piping system. If there have this kind of leak problems over the hdpe pipes, they manifest themselves may leak or rupture. Leak test realizable if necessary, in the contract specifications of testing carried out in various ways for the leak on polyethylene pipes. Internal pressure test requires filling a non-flammable liquid or gaseous test sample, then a pressure medium. HD PE Pipe Hydrostatic Pressure Test with water is most of the preferred and recommended method for. Other tests may include paired internal procedures or the last test individual connections pressure plugs or portions or the Initial Service Test.
Connecting places of the polyethylene pipes can be exposed to allow controlled leakage. As an example the water preferred as test medium less energy is unfolding if the test sample of catastrophic failure. During a pressure testing on pe pipes applied stress tested section. Test environment and the compressed gas, then the gas is compressed and absorbs energy when applying stress to the hdpe pipeline. If a catastrophic problems occurs pipeline stress energy and gas compression energy is released suddenly. However, an incompressible fluid, such as the assay medium, such as water is the energy required just to leave the stress of the hdpe pipeline.

2- PRESSURE TESTING OF PIPES

HDPE Piping which is under test must be measured before, if not restrained against movement in the case of sudden uncontrolled breakage. Expansion joints you need a temporary moderation, isolated or removed during the pressure test of piping. It made in the test system on pipe size limiter test section is determined by the capacity of the test equipment. Pressurization equipment is too small, it may not be possible to complete the test within the permissible limits of probation.
According to standard of HDPE Pipes testing temperatures must be less than 100 degrees F (38 degrees C). At temperatures above 100 degrees F (38 degrees) still test pressure temperature must be reduced. Before applying of hdpe pressure testing time may be required for the test medium and the test sample to temperature equalize.
Test pressure can be controls by the pump or valve or other devices on the pipeline, or lower pressure rated components. Such components may not be able to with stand the required test pressure, and should be either removed from, or isolated from the section being tested to avoid possible damage to, or failure of these devices. Isolated equipment should be vented.

3- HDPE PIPE HYDROSTATIC TESTING

HDPE Hydrostatic testing usually uses for hdpe water pipelines. Sample of PE pipe to drain completely trapped air care should be filled in the test environment. The highest point in the test sample when filling ventilation may be necessary to clear the air pockets. Ventilation loosening flanges, or using equipment provided holes. Retighten loosened flange before applying the hdpe pipe test pressure. Sample of PE pipe to drain completely trapped air care should be filled in the test environment. The highest point in the test sample when filling ventilation may be necessary to clear the air pockets.

4- HDPE PIPING PNEUMATIC TESTING

HDPE Pipe Pneumatic testing specifies a pneumatic or hydrostatic tests should not be used unless you authorize the use of alternative tests. Test environment non-flammable and it should be non-toxic. Test pressure for any nonisolated. It must not exceed the maximum allowable hdpe pipe pressure testing. Leaks it can be determined using mild soap solution or other non-destructive leak detection fluid joints admitted. Bubbles indicate leakage. After the leak test of polyethylene pipes, all soap solution or liquid leak detection system must be rinsed with clean water.

5- POLYETHYLENE PIPE INITIAL SERVICE TESTING

In initial services in cases where other types of tests of polyethyelene piping that test practical, acceptable sealing can be proven by normal service, or when the finitial service testing of other equipment. An initial test services for hdpe piping where they can apply for insulation systems or temporary cover is impractical or where control pumps and other equipment the opportunity to know to review system leak before the full-scale operations.

For the other HDPE Piping Testing Method please check our HDPE Pipes Technical Specification page for HDPE Pipes Chemical Tests.
[su_column size=”2/3″]

HDPE BORU LABORATUVAR TESTLERİ

POLİETİLEN BORU TEST METOTLARI ( High Density Polyethylene Pipe )

1-HDPE BORU SIZDIRMAZLIK TESTİ

HDPE Boru için sızdırmazlık testinin amacı, bir boru sistemi içinde geçiş durumundaki sorunları bilmektir. Hdpe boru üzerindeki kaçak problemleri mevcut ise, orada sızıntı veya yırtılma olması tezahürü vardır. Gerekirse Polietilen boru üzerindeki kaçak için çeşitli şekillerde yürütülen testler şartnamelere göre sızdırmazlık kontrolü gerçekleşebilir. İç basınç testi yanıcı olmayan sıvı veya gaz test örneği, daha sonra bir basınç ortamında dolum gerektirir. Su ile HDPE Boru Hidrostatik Basınç Testi tercih edilir ve en çok tavsiye edilen yöntemtir . Diğer testler iç prosedürleri veya son testi bireysel bağlantıların basınç tapaları veya bölümlerini ya da Başlangıç ​​Testi ile eşleştirilme içerebilir.
Polietilen boruda bağlama yerleri kontrollü sızıntıya maruz kalabilir. Örneğin test ortamında daha az enerji olarak tercih edilen suyun başarısız test örneği olduğu ortaya çıkıyor. Pe borular üzerinde bir basınç testleri sırasında uygulanan basınç ile test gerçekleşir. Test ortamı ve basınçlı gazda da, gaz sıkıştırılır ve hdpe boru hattına basınç uygularken enerjiyi emer. Bir kötü sonuç durumunda ve gaz sıkıştırma enerjisi olursa aniden serbest bırakılır. Bununla birlikte, örneğin su, deney ortamı olarak sıkıştırılamaz bir sıvıdır, sadece HDPE boru hattının basınç verilerek yapılan gerekli enerjidir.

2- PE 100 BORULARIN BASINÇ TESTİ

Test altında olan HDPE Boru öncelikle ölçülmeli ve ortam ani kontrolsüz kırılma durumuna karşı hazır olmalıdır. Varsa ek parçalar geçici denetleme ile birlikte basınç testi sırasında kaldırılır. Test cihazının kapasitesi belirlenerek test yapılacak boru boyu sınırlandırılarak numune alınır. Eğer cihaz çok küçük ise olması gereken test tamamlanamayabilir.
HDPE borular standardına göre test sıcaklıkları az 100 derece F (38 derece C) olmalıdır. 100 ° F (38 °) ve üzerindeki sıcaklık basınç testi ortam sıcaklığına düşürülmelidir. HDPE basınç testi uygulamadan önce test ortamı ve sıcaklık dengelenmesi için bir numune testi gerekli olabilir. Test basıncı pompası, vana veya boru hattının diğer cihazlar veya daha düşük basınçlı alan bileşenleri tarafından kontroller yapılabilir. Bu bileşenler gerekli deney basıncı standı ile mümkün olmayabilir ya da cihazların olası zarar durumu veya olumsuz sonuçları önlemek için test edilen alan izole edilmelidir. İzole ekipmanlar havalandırılmış olmalıdır.

3- HDPE BORU HİDROSTATİK TESTİ

HDPE Hidrostatik testİ genellikle, HDPE su boru hatları için kullanır. PE boru numunesi tamamen sıkışmış havayı boşaltmak için test ortamında doldurulması gerekmektedir. Örnek testin en önemli noktası, havalandırma dolum sırasında hava boşluklarını temizlemek gerekebilir. Hdpe boru basınç testi uygularken önce gevşetilmiş flanşı sıkılmalıdır. Tamamen sıkışmış hava, PE borular için örnek test ortamında doldurulması gerekmektedir.

4- HDPE BORU PNÖMATİK TESTi

Belirten HDPE Boru Pnömatik testi için alternatif testlerin kullanımına izin verilmediği sürece pnömatik veya hidrostatik testleri kullanılmamalıdır. Test ortamı yanıcı olmamalı ve toksik içermemelidir. İzin verilen maksimum HDPE boru basınç testini geçmemelidir. Sızdırmazlık basit sabun testi ile veya kullanılabilir sıvı testleri ile kontrol edilebilir. Kabarcıklar sızmasını göstermektedir. Polietilen boru sızdırmazlık testinden sonra, tüm sabun çözeltisi veya sıvı sızıntı tespit edilerek sistem temiz su ile durulanması gerekir.

Diğer HDPE Boru kimyasal testleri için HDPE Boru Teknik Özellikleri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
[su_column size=”2/3″]

PRUEBAS DE TUBERÍA HDPE

PRUEBA DEL TUBO DE POLIETILENO (Polietileno de Alta Densidad Pipe)

1 impermeabilidad / PRUEBA DE FUGAS DE TUBOS DE POLIETILENO

Propósito de la prueba de fugas es conocer los problemas inaceptables en un sistema de tuberías. Si no tienen este tipo de problemas de fugas en los tubos de polietileno de alta densidad, que se manifiestan pueden tener fugas o rupturas. Fuga de realización de prueba si es necesario, en las especificaciones del contrato de las pruebas llevadas a cabo de diversas maneras para la fuga en las tuberías de polietileno. Prueba de presión interna de llenado requiere una muestra de prueba líquida o gaseosa no inflamable, a continuación, un medio de presión. Prueba de presión HD PE Pipe hidrostática con agua es la mayor parte del método preferido y recomendado para. Otras pruebas pueden incluir emparejado procedimientos internos o la última prueba conexiones individuales tapones de presión o porciones o la Prueba de servicios iniciales.
Lugares de conexión de las tuberías de polietileno pueden estar expuestos a permitir la fuga controlada. Como ejemplo el agua preferido como medio de prueba menos energía se está desarrollando, si la muestra de prueba de una falla catastrófica. Durante una prueba de presión en las tuberías de PE sección probado esfuerzo aplicado. Entorno de prueba y el gas comprimido, a continuación, el gas se comprime y absorbe energía cuando se aplica tensión a la tubería HDPE. Si un problemas catastróficos produce tubería de energía estrés y la energía de compresión de gas se libera repentinamente. Sin embargo, un fluido incompresible, tal como el medio de ensayo, tal como el agua es la energía necesaria sólo para dejar el estrés de la tubería HDPE.

2- prueba de presión del TUBOS

HDPE Tubería que está bajo prueba debe medirse antes, si no restringida contra el movimiento en el caso de rotura incontrolada súbita. Las juntas de expansión que necesitan una moderación temporal, aislado o extraído durante la prueba de presión de la tubería. Se hizo en el sistema de prueba en el tamaño del tubo de sección de pruebas limitador está determinada por la capacidad del equipo de prueba. Equipos de presurización es demasiado pequeño, puede que no sea posible completar la prueba dentro de los límites permisibles de la libertad condicional.
De acuerdo con la norma de Tuberías HDPE temperaturas de prueba debe ser inferior a 100 grados F (38 grados C). A temperaturas superiores a 100 grados F (38 grados) sigue temperatura presión de prueba debe ser reducida. Antes de aplicar la prueba de presión de tiempo hdpe puedan ser necesarios para el medio de prueba y la muestra de ensayo para igualar la temperatura.
Presión de prueba puede ser controles de la bomba o válvula o otros dispositivos de la tubería, o componentes de presión baja calificación. Tales componentes pueden no ser capaces de soportar con la presión de prueba requerida, y deben ser eliminado ya sea desde o aislado a partir de la sección está probando para evitar posibles daños a, o el fracaso de estos dispositivos. Equipos aislada debe ser ventilado.

3- HDPE TUBO DE PRUEBA HIDROSTÁTICA

Pruebas de HDPE hidrostática usualmente utiliza de tuberías para agua HDPE. Muestra de tubería de PE para drenar cuidado del aire completamente atrapado debe ser llenado en el entorno de prueba. El punto más alto de la muestra de ensayo al llenar la ventilación puede ser necesario limpiar las bolsas de aire. Ventilación aflojando bridas, o el uso de equipo proporcionado agujeros. Vuelva a apretar la brida suelta antes de aplicar la presión de prueba de tubería HDPE. Muestra de tubería de PE para drenar cuidado del aire completamente atrapado debe ser llenado en el entorno de prueba. El punto más alto de la muestra de ensayo al llenar la ventilación puede ser necesario limpiar las bolsas de aire.

4- HDPE TUBERÍA DE NEUMÁTICOS DE PRUEBA

Pruebas de HDPE Tubería neumática especifica unas pruebas de neumáticos o hidrostáticas no deben utilizarse a menos que usted autorice el uso de pruebas alternativas. Entorno de prueba no inflamable y debe ser no tóxico. Presión de prueba para cualquier no aislado. No debe superar la prueba máxima permitida presión de la tubería HDPE. Fugas se puede determinar utilizando la solución de jabón suave o otras articulaciones fluido de detección de fugas no destructivas admitido. Las burbujas indican fugas. Después de la prueba de fugas de tuberías de polietileno, toda solución de jabón o un sistema de detección de fugas de líquido se deben enjuagar con agua limpia.

5- POLIETILENO TUBO DE SERVICIO INICIAL DE PRUEBA

En los servicios iniciales en los casos en que otros tipos de pruebas de tuberías polyethyelene que prueba práctica, sellado aceptable puede ser probado por el servicio normal, o cuando las pruebas de servicio finitial de otros equipos. Un servicio de pruebas iniciales para tuberías hdpe donde pueden aplicar para sistemas de aislamiento o cubierta temporal es práctico o donde las bombas de control y otros equipos la oportunidad de conocer a revisar fugas del sistema antes de que las operaciones a gran escala.